Pedagogik

Vårt arbetssätt inspireras av verksamheten och det pedagogiska förhållningssättet på förskolorna i Reggio Emilia i norra Italien. Den pedagogiska filosofi som ligger till grund för den kommunala barnomsorgen där är att man strävar efter att ge barnen möjlighet att utveckla alla sina ”hundra språk”. Man vill förena vetenskap, konst och fantasi, kropp och själ. Nyckelord är upptäckarglädje, forskariver, nyfikenhet och förundran.

En av de absolut viktigaste tankarna i Reggio Emilia-filosofin är viljan att se möjligheter istället för svårigheter. Istället för att fokusera på barnets problem, koncentrerar vi oss på vad barnet kan och utgår från det. ”Strategin att hjälpa barn att växa i kunskap kan aldrig vara låst i en taktik”, sa Malaguzzi. Med barnens intressen som utgångspunkt försöker vi skapa en inspirerande miljö både inne och ute som stimulerar barnens lek och skapande, spontant och i temaarbeten.

Lärandet baseras på samspel, där både vuxna och barn kan lära av varandra. Vi arbetar därför ofta i mindre grupper där vi pedagoger kan vara lyhörda för och ta vara på barnens erfarenheter och intressen. Vårt mål är att inspirera barnen att träna sina sinnen – alla sina "hundra språk". Vi ser barnen som begåvade forskare som undersöker allt, som ifrågasätter och gör sina egna antaganden. Vårt arbetssätt är att ta till vara, utveckla och dokumentera denna upptäckarglädje.

Barnen ställs inför frågor och uppgifter som utmanar och utvecklar deras tankar och som leder till stimulerande samtal. Deras egna frågeställningar och teorier ges stort utrymme. Barnen lär av varandra då de tillsammans utvecklar nya kunskaper och insikter! 

Barnen på Fantasia ges goda möjligheter att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, musik, drama och rörelse.

Vårt fokus ligger på allas lika värde, och att kunna ta emot och ge hjälp åt varandra. Verksamheten ska genomsyras av demokrati – jämlikhet – trygghet – ansvar”Alla barn har lika rättigheter och är lika värda ” (Ur barnkonventionen)

Vi använder pedagogisk dokumentation som arbetssätt och verktyg. Det innebär att vi lyssnar till barnen, antecknar, fotograferar, filmar och på så vis gör deras lärande synligt för barnen själva, för oss pedagoger och barnens föräldrar. Dokumentationen bekräftar barnen, stärker deras självkänsla och synliggör varje barns läroprocess.