Om Fantasia

Fantasia är en liten, Reggio Emiliainspirerad förskola i centrala Väsby. Fantasia är ett föräldrakooperativ som startade 1993. Gemenskap och samarbete utmärker föreningen, där det är vi föräldrar som väljer en styrelse, som sköter övergripande frågor, löpande ekonomi och viss administration. Grunden till att kunna hålla en hög personaltäthet i förhållandevis små barngrupper ligger i att föräldrarna själva bidrar till verksamhetens fortlevande, exempelvis genom styrelsearbete, jourverksamhet och arbetsgrupper. Detta gör att pengarna kan gå direkt ut i verksamheten och gynna våra barn. Det finns även ett Föräldraråd på Fantasia. Föräldrarådet har en rådgivande roll till skillnad från Styrelsen som är beslutande. Rektorn har det pedagogiska ansvaret på förskolan. 

Fantasia består av tre avdelningar:
Gryningen (1–2 år), Solskenet (2–4 år) och Månskenet (4–6 år). 

På Fantasia följer vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling som är till för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Vår vision är att alla på vår förskola ska känna att alla människor har lika värde oavsett hur man ser ut, vilket kön man har, hur man är, vad man gör och vart man kommer ifrån.

Fantasias vardegrund

  • Vårt fokus ligger på allas lika värde, och att kunna ta emot och ge hjälp åt varandra
  • Verksamheten ska genomsyras av demokrati – jämlikhet – trygghet – ansvar
  • Vi strävar efter ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt där tron på det kompetenta barnet står i fokus
  • Vi vuxna ska vara bra förebilder i samspelet med barnen, föräldrar och varandra
  • Vi ska alltid se till barnens bästa, och barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet
  • Alla barn på Fantasia ska ha rätt till lek, vila och fritid
  • Alla som kommer till Fantasia ska känna sig välkomna, bemötas med respekt och bli sedda för den dom är
  • Verksamheten ska främja hälsosamma vanor, t.ex. kost, utevistelse och hygien
  • Verksamheten ska främja en positiv inställning hos barnen kring en hållbar utveckling